Studijski posjeti pod imenom Otvoreni dan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu namijenjeni učenicima srednjih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije predstavljaju dio popularizacije STEM-a i biotehnologije unutar projekta WOOD4STEM.

Otvoreni dan je na fakultetu organiziran 6. i 27. svibnja 2022. godine. U jednodnevnim radionicama polaznici su sudjelovali na četiri različite radionice organizirane u prostorima fakulteta.

U Laboratoriju za ispitivanje namještaja i opreme dječjih igrališta (LIN-u) demonstrirao se dio ispitivanja kvalitete u akreditiranom području i izvan njega u skladu sa zahtjevima HRN EN u području namještaja, dijelova za namještaj, površinske obrade, boja i lakova, dječjih igrališta i dječje opreme. U Laboratoriju za površinsku obradu učenici su primjenom boja i lakova na drvnim površinama naučili o mogućnostima površinske obrade drva za različite vrste drva koje drugačije reagiraju na različite premaze. U Laboratoriju za drvo u graditeljstvu (LDG) demonstriran je dio ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstva elemenata drvenih podnih obloga, estetskih značajki i ostalih površinskih svojstava drvenih podnih obloga, svojstava podnih elemenata vezanih uz CE označavanje, ljepila za drvo i drvene podne elemente, ljepila za nosive konstrukcije te ispitivanja vezana za konstrukcijsko drvo te lijepljene spojeve i ploče. U Laboratoriju za izmjeru šumskih resursa se demonstrirala različita oprema za uzimanje izvrtaka iz živih stabala i suhog drva te su se objasnili postupci pripreme, izmjere godova te analize izvrtaka različitih stabala. Srednjoškolci su saznali za što se sve podatci izmjere godova mogu koristiti, te su na kraju mogli vidjeti godove u arheološkom drvu i njihove specifičnosti. U Laboratoriju za daljinska istraživanja i GIS učenici su naučili kako se stabla u šumi mogu proučavati iz zraka – na satelitskim snimkama, na snimkama snimljenim iz aviona ili drona. Polaznici su naučili kako prepoznati neku vrstu drveća na snimkama, kako se može odrediti zdravstveno stanje pojedinačnih stabala, njihova visina i dr., u stereomodelu (3D) pomoću stereoskopa ili digitalne fotogrametrijske radne stanice (3D monitor). Kao iznenađenje, učenicima je demonstriran let dronom, pri čemu su upoznali načine snimanja, koje su sve potrebne dozvole za snimanje te za što se sve snimke s drona mogu koristiti u šumarstvu. Učenici su na kraju odrađenih radionica dobili horoskop drveća te certifikat kao potvrdu sudjelovanja na radionicama OD FŠDT.

Ukupna vrijednost projekta Wood4STEM je 1.716.735,46 HRK, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%).

na vrh