Održivi razvoj, zaštita okoliša i povećanje konkurentnosti drvnog sektora

peleti_1

Šume su obnovljivi prirodni resurs jer se prirodnim procesima u relativno kratkom vremenu obnavljaju tako da ih čovjek može održivo koristiti. Prema aktualnim hrvatskim propisima, šume i šumska zemljišta su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Vrijednost šuma kao obnovljivog prirodnog resursa za čovjeka je mnogostruka. Šume reguliraju klimatske prilike, štite tlo od erozije, reguliraju slivna područja i lokalne hidrološke sustave, a znatno utječu i na kvalitetu zraka i voda. Šume u Republici Hrvatskoj ispunjavaju gospodarsku, ekološku i društvenu funkciju tj. sve funkcije održivog razvoja.

Korištenjem biomase osiguravamo održivi razvoj našeg okoliša jer se u atmosferu otpušta onoliko CO2 koliko ga je biljka primila tijekom života u procesu fotosinteze. Read more

Spačvanski bazen – najveća šuma slavonskog hrasta u Europi

Spačvanski bazen – najveća šuma slavonskog hrasta Najveći cjeloviti kompleks nizinskih šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i Europi nalazi se u sjevero-istočnom dijelu Republike Hrvatske, u porječju rijeka Spačve i Studve, u Vukovarsko – srijemskoj županiji, koja zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Površina mu u Hrvatskoj iznosi oko 40 000 ha, […]