Entries by admin

Održivi razvoj, zaštita okoliša i povećanje konkurentnosti drvnog sektora

Šume su obnovljivi prirodni resurs jer se prirodnim procesima u relativno kratkom vremenu obnavljaju tako da ih čovjek može održivo koristiti. Prema aktualnim hrvatskim propisima, šume i šumska zemljišta su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Vrijednost šuma kao obnovljivog prirodnog resursa za čovjeka je mnogostruka. Šume reguliraju klimatske prilike, štite tlo od erozije, reguliraju […]

Spačvanski bazen – najveća šuma slavonskog hrasta u Europi

Spačvanski bazen – najveća šuma slavonskog hrasta Najveći cjeloviti kompleks nizinskih šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i Europi nalazi se u sjevero-istočnom dijelu Republike Hrvatske, u porječju rijeka Spačve i Studve, u Vukovarsko – srijemskoj županiji, koja zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Površina mu u Hrvatskoj iznosi oko 40 000 ha, […]